langeplank

Stichting Watersportvereniging Vlietland Maassluis

Aanvraag walberging voor reparatie / onderhoud

verzoekt  berging  van  zijn / haar  vaartuig  op  de  afspuitplaats  (of in de loods) voor
reparatie / onderhoud  gedurende een met de havenmeester(es) nader overeen te komen periode. (gewoonlijk één week).
Verlenging eventueel mogelijk in overleg, hangt af van andere reserveringen van de afspuitplaats.

Vaartuiggegevens

 

U dient nota te nemen van onderstaande bepalingen:

 1. Het voor de berging verschuldigde bedrag moet worden voldaan binnen drie weken na verzending van de factuur.
 2. De stichting "Vlietland" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel of schade, toegebracht aan een persoon of diens eigendom. Deze bepaling is ook van kracht voor letsel of schade, toegebracht bij onder verantwoordelijk­heid van Vlietland verrichte werkzaamheden (zoals in en uit het water brengen van vaartuigen).
 3. De huurder vrijwaart Vlietland van alle aansprakelijkheid voor letsel of schade, door hem of door zijn eigendom toegebracht aan enig persoon of diens bezit, en is gehouden tot volledige schadeloosstelling. Deze bepaling geldt ook indien letsel of schade is toegebracht door onder verantwoordelijkheid van de huurder op het terrein aanwezige derden of hun eigendom.
 4. De huurder is verplicht tot een voldoende hoog bedrag verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot zijn persoon, zijn vaartuig en andere op het terrein aanwezige eigendommen. Betalingsbewijzen of fotokopieën daarvan voor de verzekeringspremie moeten desgevraagd, doch in elk geval bij inlevering van het winterbergingformulier aan het bestuur worden getoond.
 5. Vlietland biedt in beginsel geen walberging en/of andere faciliteiten aan snelle motorboten, zoals benoemd in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). E.e.a. ter beoordeling aan de havenmeester cq het bestuur.

 

Door inzending van dit formulier verklaart aanvrager

 1. De verstrekte gegevens naar beste weten te hebben ingevuld
 2. Kennis te hebben genomen van het havenreglement en dit strikt te zullen naleven
 3. Akkoord te gaan met het conform de tarievenlijst totaal verschuldigde bedrag aan onkosten en dit te zullen voldoen aan de havenmeester(es) vóór het te water laten
 4. Af te zien van enig verhaal op de stichting in geval van schade, brand of enige andere calamiteit
 5. Zich voldoende te hebben verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid
 6. De booteigenaar is aansprakelijk voor schade die door hem of door voor hem werkende personen veroorzaakt wordt aan de loods, aan de SW Vlietland of aan derden. De booteigenaar vrijwaart Vlietland van alle aansprakelijkheid voor letsel of schade. Vlietland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel of schade toegebracht aan personen of objecten. Indien er sprake is van opzicht dan heeft de booteigenaar een eigen risico van € 1500,=

 

(HavenreglementKLIK HIER voor een uittreksel)
(Spelregels voor werken in de loods: KLIK HIER)

 

S.W.C. Vlietland

Gemeten  11:20
Temp10°C
WindWNW4 bft
LV85  
havenzicht