langeplank

Stichting Watersportvereniging Vlietland Maassluis

Aanvraag winterberging op de haven voor niet-leden van de vereniging

Vaartuiggegevens

Verzoekt berging van zijn / haar vaartuig op de haven voor stalling / reparatie / onderhoud  gedurende de wintermaanden (half oktober tot half april)

 

U dient nota te nemen van onderstaande bepalingen:

 1. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Watersportcentrum VLIETLAND om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Watersportcentrum VLIETLAND. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 2. De stichting "Vlietland" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel of schade, toegebracht aan een persoon of diens eigendom. Deze bepaling is ook van kracht voor letsel of schade, toegebracht bij onder verantwoordelijk­heid van Vlietland verrichte werkzaamheden (zoals in en uit het water brengen van vaartuigen).
 3. De huurder vrijwaart Vlietland van alle aansprakelijkheid voor letsel of schade, door hem of door zijn eigendom toegebracht aan enig persoon of diens bezit, en is gehouden tot volledige schadeloosstelling. Deze bepaling geldt ook indien letsel of schade is toegebracht door onder verantwoordelijkheid van de huurder op het terrein aanwezige derden of hun eigendom.
 4. De huurder is verplicht tot een voldoende hoog bedrag verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot zijn persoon, zijn vaartuig en andere op het terrein aanwezige eigendommen. Betalingsbewijzen of fotokopieën daarvan voor de verzekeringspremie moeten desgevraagd, doch in elk geval bij inlevering van het winterbergingformulier aan het bestuur worden getoond.
 5. Vlietland biedt in beginsel geen walberging en/of andere faciliteiten aan snelle motorboten, zoals benoemd in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). E.e.a. ter beoordeling aan de havenmeester cq het bestuur.

 

Door inzending van dit formulier verklaart aanvrager

 1. De verstrekte gegevens naar beste weten te hebben ingevuld
 2. Kennis te hebben genomen van het havenreglement en dit strikt te zullen naleven
 3. Kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en er geen bezwaar tegen te hebben dat mijn gegevens in uw digitale adminstratie opgenomen wordt.
 4. Akkoord te gaan met het conform de tarievenlijst totaal verschuldigde bedrag aan onkosten. Door ondertekening van dit formulier geeft u (keuze vakje wel/geen) toestemming aan Stichting Watersportcentrum VLIETLAND om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Watersportcentrum VLIETLAND. Indien u geen machtiging afgeeft het factuurbedrag inclusief administratiekosten binnen 3 weken na factuurdatum te voldoen.
 5. Af te zien van enig verhaal op de stichting in geval van schade, brand of enige andere calamiteit
  • De booteigenaar is aansprakelijk voor schade die door hem of door voor hem werkende personen veroorzaakt wordt aan de loods, aan de SW Vlietland of aan derden. De booteigenaar vrijwaart Vlietland van alle aansprakelijkheid voor letsel of schade. Vlietland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel of schade toegebracht aan personen of objecten. Indien er sprake is van opzicht dan heeft de booteigenaar een eigen risico van € 1500,=
 6. Zich voldoende te hebben verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid

(Havenreglement: KLIK HIER voor een uittreksel)

Beveiligings code Beveiligings code

S.W.C. Vlietland

Gemeten  19:20
Temp13°C
WindNO2 bft
LV89  
havenzicht